Μονογραφίες

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΙΣ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,
ΙΔΙΩΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚ

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ