ΜΕΛΕΤΕΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝ. ΒΑΛΤΟΥΔΗ

Παραλείπονται οι Γνωμοδοτήσεις και Ομιλίες που δεν έχουν δημοσιευτεί στον νομικό τύπο.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπερημερία δανειστή και οριοθέτηση από τις λοιπές μορφές ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης, σε 17ο ΠανΣυν ΕΔΕΚΑ και Ένωσης Αστικολόγων, 2019, σ. 137

Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, ΕλλΔνη 2015, 648

Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383, ΕλλΔνη 2015, 25

Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων και ανάλωση του δικαιώματος επιλογής, ΕλλΔνη 2014, 14

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας και προϋποθέσεις γέννησης ληξιπρόθεσμης οφειλής της Α.Ε. έναντι τρίτων-ήδη ομολογιούχων δανειστών θυγατρικής της Α.Ε., Γνωμοδότηση, ΔΕΕ 2017, 1425

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνείς πωλήσεις (CISG)

Η ευθύνη σε αποζημίωση κατά τη Σύμβαση της Βιέννης (θεμελίωση, απαλλαγή από την ευθύνη και έκταση αποζημίωσης), στο Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, ΚριτΕ 2002/2, 49

Το πρόβλημα της συρροής της ευθύνης για πραγματικά ελαττώματα κατά τη Σύμβαση της Βιέννης (CISG) με το εθνικό εξωσυμβατικό δίκαιο, Αρμ 1999, 327

Το δικαίωμα “μετεκπλήρωσης” του πωλητή κατά τη Σύμβαση της Βιέννης (CISG), Αρμ 1999, 595


Πωλήσεις κατά τον Αστικό Κώδικα
Πώληση επιχείρησης. H ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, ΕλλΔνη 2007, 665-675

Ζητήματα από την αξίωση μετεκπλήρωσης του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πώλησης, Αρμ 2003, 178

Αποζημίωση αγοραστή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Σώρευση υπαναχώρησης και αποζημίωσης, ΕφΑΔ 2010, 267

Πώληση ψιλής κυριότητας ακινήτου από ανίκανο για όραση πωλητή και συναφή ζητήματα απόδειξης, κύρους και μεταγραφής του σχετικού συμβολαίου, Γνωμοδότηση, ΕφΑΔ 2012, 299


Εργολαβίες
Ευθύνη εργολάβου για ελλείψεις του έργου και ένσταση της ΑΚ 374. Σώρευση υπαναχώρησης εργοδότη και αποζημίωσης, ΕλλΔνη 2011, 24


Μισθώσεις

Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων, ΧρΙΔ 2020, 3οτεύχ.

Σφράγιση μισθίου και ευθύνη μισθωτή σε αποζημίωση χρήσης, Γνωμοδότηση, Αρμ 2011, 2082


Ευθύνη από διαπραγματεύσεις
Ζητήματα περιεχομένου και έκτασης της αποζημίωσης στην προσυμβατική ευθύνη, ΧρΙΔ 2005, 688

Η προσυμβατική ευθύνη στην πώληση επιχείρησης, ΕπισκΕΔ 2003, 58

Ζητήματα από τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και τη σύναψη της σύμβασης στο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, ΧρΙΔ 2004, 202


Δίκαιο αδικαιολόγητου πλουτισμού
Αποζημίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ΧρΙΔ 2009, 203

Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, ΕλλΔνη 2005, 1348

Η επικουρικότητα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΕλλΔνη 2008, 1601


Δίκαιο αδικοπραξίας
Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση, ΕλλΔνη 2016, 329

Το Νέο Σχέδιο Νόμου για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων και τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ΧρΙΔ 2007, 583

Η έννοια του ελαττώματος ενός προϊόντος στον νέο νόμο για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ΧρΙΔ 2007, 839


Τραπεζικό Δίκαιο

Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου. Βασικά γνωρίσματα, ΕλλΔνη 2018, 1005

Έννομες συνέπειες από την εκποίηση απαίτησης εξασφαλισμένης με τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες του ν. 3301/2004, Γνωμοδότηση, ΧρΙΔ 2017, 557


Δικονομικό και διεθνές δικονομικό δίκαιο
Κατάσχεση επιχείρησης (με αφορμή την Ολομέλεια ΑΠ 7/2009), ΕΠολΔ 2010, 18-23

Η έννοια των ασυμβίβαστων δικαστικών αποφάσεων των άρθρων 34 αρ. 3 και 45 εδ. α΄ Κανονισμού 44/2001, ΕΠολΔ 2014, 289

Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας του τόπου εκπλήρωσης της παροχής κατά το άρθρο 5 § 1 Καν. 44/2001, ΕΠολΔ 2012, 12


Μεθοδολογία δικαίου
Θεμελίωση και οριοθέτηση της «σύμφωνης με την Οδηγία ερμηνείας», Αρμ 1999, 6

Η επίδραση των κοινοτικών Οδηγιών στην ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ΕλλΔνη 1999, 743

Κοινοτική Οδηγία και αυστηρότερο εθνικό δίκαιο, EEEυρΔ 2002, 817

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο επικουρικός χαρακτήρας της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΕλλΔνη 2018, 1485

Ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού επί ακύρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού, ΕλλΔνη 2018

Η εύλογη αποζημίωση της ΑΚ 931 λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης του θύματος, ΕλλΔνη 2013, 997

Το πραγματικό ελάττωμα στην πώληση επιχείρησης και η ειδική παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή, ΕλλΔνη 2013, 753

Υπέρμετρη αποζημίωση χρήσης και συναφής προστασία του μισθωτή, ΕλλΔνη 2012, 1308

Λύση μνηστείας και ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΕλλΔνη 2012, 1315

Συρροή συμβατικής κατά τη CISG και αδικοπρακτικής ευθύνης του πωλητή εμπορευμάτων που δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση, ΕλλΔνη 2012, 1352

Μερική υπαναχώρηση εργοδότη πριν από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του έργου, ΕλλΔνη 2012, 1637

Οριοθέτηση αχρεωστήτου από μη επακολουθήσασα αιτία. Αποκλεισμός ευθύνης αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω γνώσης του αχρεωστήτου, ΕλλΔνη 2012, 1571